Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas, atsakomybę, Pirkėjo duomenų apsaugą bei tvarką Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.

1.2. Pirkti el. parduotuvėje www.maskshop.lt turi teisę:

1.2.1. pilnamečiai fiziniai asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.2.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo lėšomis;

1.2.3. juridiniai asmenys;

1.2.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

1.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, susipažinęs su Pardavėjo Taisyklėmis, patvirtina užsakymą. Pirkėjas atlikęs šių veiksmų seką taip pat patvirtina, kad jis patenka į asmenų, turinčių teisę pirkti el. parduotuvėje (Taisyklių punktas 1.2.) sąrašą.

1.4. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje.

2. Privatumo politika

 

2.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.

2.2. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.1. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių pardavimo el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.3. Pardavėjas turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė Pardavėjui, ir, esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai ir kiek tai būtina užsakymo įvykdymui, duomenų tvarkymui arba Pardavėjo veiklos planavimui ir analizei. Pardavėjas taip pat turi teisę naudoti Pirkėjo asmens duomenis reklamos ir informacijos pateikimo Pirkėjui tikslais Pardavėjo veiklos ribose. Pirkėjo duomenys gali būti panaudoti informacijos siuntimui arba kitai internetinės parduotuvės veiklai tik gavus Pirkėjo sutikimą.

2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.5. Pirkėjas patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis bei turi šias teises:

2.5.1. susipažinti su savo duomenimis bei tikrinti, kaip jie tvarkomi bei reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius asmens duomenis;

2.5.2. nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;

2.5.3. uždrausti bet kuriuo metu jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš pirkimo-pardavimo sutarties, įvykdymui arba Užsakymo įvykdymui;

2.5.4. reikalauti ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, atsisakyti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, išsiunčiant pranešimą el. paštu. [email protected]

2.5.5. Mes stebime svetainės lankomumą statistikos programos pagalba ir analizuojame gautą informaciją (lankytojų kiekis, iš kokių puslapių lankytojas buvo nukreiptas ir t.t.). Statistinė informacija gaunama automatiškai apsilankant mūsų tinklapyje. Šią informaciją naudojame rinkodaros rikslais, vidinei el. parduotuvės analizei, prekių asortimento bei paslaugų kokybės gerinimui.

2.5.6. Mūsų tinklapyje galime naudoti slapukus, kurie siunčiami į lankytojo tinklo naršyklę pirmąkart apsilankius lankytojui mūsų svetainėje ir saugomos kompiuterio kietajame diske. Vėliau slapukų pagalba yra palengvinamas Jūsų kompiuterio (lankytojo) identifikavimas bei prieiga prie svetainėje esančios informacijos. Lankytojas gali pakeisti savo naršyklės nustatymus, kad slapukai nebūtų priimami, nes paprastai dauguma naršyklių priima slapukus.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

3.3. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, įsipareigoja pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Pirkėjas, nurodęs neteisingus duomenis ir apie tai neinformavęs pardavėjo per 12 val. praranda teisę reikšti bet kokias pretenzijas dėl užsakymo vykdymo, netinkamo vykdymo ir/ar nevykdymo.

3.4. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

3.5. Pirkėjas įsigijęs kosmetikos prekę įsipareigoja pirmiausia ją patestuoti ant nedidelio odos plotelio (palaukti dieną, prieš tepant ant didesnio ploto), kad įsitikinti, ar nėra alergiškas ingredientams, ar nėra nepageidaujamų reakcijų.

3.6. Pirkėjas įsipareigoja produktus naudoti pagal paskirtį.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.2. Susidarius svarbioms ir iš anksto nenumatytoms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, nesumoka už prekes per vieną darbo dieną.

4.4. Pardavėjas neatsako už prekių pristatymo terminų pažeidimus, jei jie atsitiko dėl prekes pristatančio pašto ar kurjerių tarnybos kaltės.

4.5. El. parduotuvė turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.

4.6. Pardavėjas turi teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo užsakymo registraciją, vykdymą ir / ar naudojimąsi e. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiima neleistina veikla ar kitaip bando pakenkti Pardavėjo e. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.

4.7. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be išankstinio įspėjimo savo nuožiūra sustabdyti, pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai informuodamas Pirkėją el. parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinėje svetainėje.

5. Prekių aprašymai, kaina, atsiskaitymo tvarka

5.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

5.2. Prekių aprašymai bei instrukcijos Pardavėjo pateikiami lietuvių kalba. Prekių aprašymai yra verstiniai iš anglų kalbos, todėl ne visada tapatūs prekių gamintojo pateikiamiems originalo kalba.

5.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

5.4. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes naudojantis mokėjimo sistema Paysera.

6. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė

6.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

6.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.

6.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

6.4. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja.

6.5. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius, jei nuostoliai atsirado dėl kitos Šalies kalties.

7. Rinkodara ir informacija

7.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.

7.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

7.3. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės kontaktų skiltyje norodytais kontaktais.

7.4. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti informuodamas kontaktų skiltyje norodytu el. paštu, su sąlyga, kad praranda teisę naudotis e. parduotuvės paslaugomis.

8.2. Jei po Taisyklių papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja redakcija.

8.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka.

8.4. Nei viena iš Šalių neatsako už visišką arba dalinį savo įsipareigojimų nevykdymą pagal šią Sutartį, jeigu tai buvo sąlygota priežasčių, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, laikomos nenugalimos jėgos aplinkybėmis. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybių negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsiant el. paštu pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką Sutarties įvykdymui ir pasibaigimui. Šalis, nepranešusi nedelsiant kitai Šaliai apie aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą pagrindu.